Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2015

ManiekMankowski
0199 c9a3
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
ManiekMankowski
ManiekMankowski
 Chciałem, by oddawała mi każdy pocałunek, ale też każde muśnięcie ust, oddech przy szyi i każde przytulenie. Od pewnego czasu miałem jednak wrażenie, że oddaje mi coraz mniej, czasami wręcz byłem pewien, że jest już najbardziej zadłużoną dziewczyną na świecie.
— Piotr Adamczyk - Dom tęsknot
Reposted fromIriss Iriss viain-flagranti in-flagranti

May 15 2015

3507 a9ad

sizvideos:

Kitten hanging out in their own sections of a shoe organizer

[video]

Reposted fromninjoc ninjoc viaKudlatyAmroth KudlatyAmroth
ManiekMankowski
ManiekMankowski
“ Boże, żeby tak móc być z tobą chociaż parę dni. Mówię ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy zaczynam sobie wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie. ”
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted fromi-ann i-ann viajustshineon justshineon
ManiekMankowski
6171 f4ee
Reposted fromdiebitchess diebitchess

May 08 2015

5728 c01c 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaKudlatyAmroth KudlatyAmroth
5783 fc9c 500
ManiekMankowski
ManiekMankowski
8307 0541
ManiekMankowski
1826 e4a3
Reposted fromsexygoodies sexygoodies

May 02 2015

1165 7ae6
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaKudlatyAmroth KudlatyAmroth
ManiekMankowski
0573 f319
Reposted fromtichga tichga viaKudlatyAmroth KudlatyAmroth
ManiekMankowski
7333 0f3c
Reposted fromfungi fungi viaKudlatyAmroth KudlatyAmroth
4724 dc3a
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaKudlatyAmroth KudlatyAmroth
ManiekMankowski
ManiekMankowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl